TIME

Integrale ontwikkeling; toekomstgerichte interventies

Ga samen met andere leiders, strategisch adviseurs en leiderschapscoaches op expeditie. Jouw gidsen reiken je (praktijk)verhalen, persoonlijke coaching en concreet toepasbare en beproefde interventies c.q. instrumenten aan. Als geheel bieden die een bruikbare benadering voor alle niveaus van veerkracht, alle fasen van de verandering en op het niveau van symptomen, systemen, intenties en verhalen.

ORIËNTEREN

Verwerf actuele kennis van, taal over en gespreks-vaardigheden in het begrip veerkracht. Wat is integraal en systemisch interveniëren? Raam het psycho-sociaal-economisch ontwikkel-potentieel en maak een businesscase.

LEREN

Veerkracht vraagt reflectie: op je eigen veerkracht en denkvoorkeur en op de dynamiek tussen strategie, structuur en cultuur. Wat zijn de randvoorwaarden en mogelijkheden van veerkracht als ontwikkelthema?

TOEPASSEN

Zelf kiezen, doorontwikkelen, toepassen en evalueren van één van de veerkracht-interventies.Met realiteitszin, aandacht en hoop bouw je aan de eerste ervaringen en successen.

BORGEN

Zelf veerkrachtig worden in je rol als leider, coach en adviseur. Je eigen plek in het geheel herkennen en anderen daarbij kunnen helpen.Veerkracht als capability.

METHODE

In organisaties is tijd schaars en dat heeft grote invloed op hoe zij omgaan met tegenslagen en ontwikkeling. Tijd is niet alleen de meest schaarse productiefactor, tijd is ook het meest waardevolle dat een mens bezit. Tijd verbindt dus economie en psychologie; de harde met de zachte kant; kracht met kwetsbaarheid, de bovenstroom met de onderstroom; realiteitszin met hoop. Het acroniem TIME staat voor Transitie met Incrementele Meetbare Experimenten:

  • Transitie: Berusten we in een probleem of werken we met realiteitszin en aandacht aan onze hoop?

  • Incrementeel: Waarvan verwacht je meer, van grote beloftes of van aandachtige kleine stappen?

  • Meetbaar: Wanneer je samen de waarde van veerkracht herkent, waarom zou je die dan niet meetbaar maken?

  • Experimenten: Een veerkrachtig verander-ontwerp wordt van iedere tegenslag beter.


Veertien unieke interventies bevatten verschillende manieren van kijken, luisteren, spreken en werken die voor ontwikkeling van veerkracht in een uiteenlopende situaties bruikbaar zijn. In samenhang zijn deze niet alleen gericht op het oplossen van specifieke problemen, maar vooral ook op het vergroten van het probleemoplossend vermogen. Je leert deze interventies kennen en kunt ze zelf toepassen.

De interventies zijn en worden in de praktijk toegepast in bedrijven, zorgorganisaties, universiteiten en overheden. Via ons Permanente Educatie programma inspireren we alumni met relevante toepassingsverhalen, kennis uit wetenschap en humanistiek, beelden uit de kunst en verhalen uit de literatuur en geschiedenis. Meerdere interventies zijn opgenomen in de Master Strategisch HRM van Avans+.

RESULTATEN

  • Volwassen arbeidsverhoudingen

  • Een oplossingsgerichte cultuur

  • Duurzame arbeidsproductiviteit

  • Veerkrachtige medewerkers


Praktijkcases laten een verbetering van de arbeidsproductiviteit tot 12,5% zien, gecombineerd met significante afname van werkdruk, afname van taak-eisen, uitputting en rolconflicten en toename van autonomie en bevlogenheid.

"Sinds onze focus op veerkracht blijven medewerkers dichter bij zichzelf en reageren meer gebalanceerd op veranderingen en tegenslag; ze stralen een zekere rust uit."

Hakim El Hasnaoui, plantmanager Philips Lighting


"We zijn in vijf maanden tot de kern van het werkdrukprobleem gekomen, iets wat in de tien jaar hieraan voorafgaand niet gelukt is.”

Eric van der Geer-Rutten-Rijswijk, Directeur bedrijfsvoering TU/e